PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť VKP spol. s r.o. Buková vznikla v r. 1996, ako firma špecializovaná na výrobu drveného kameniva na stavebné účely a je vlastne pokračovateľom tradície výroby bývalého š.p. Kameňolom Buková.Naša firma sa zamerala hlavne na ťažbu a výrobu prírodného drveného kameniva, ktoré je určené do betónových zmesí, pre hutné asfaltové vrstvy, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest a tiež ako posypový materiál na zimnú údržbu ciest, okrasné kamenné oplotenia a podobne. Prvoradý záujem našej spoločnosti je vychádzať z max. kvality a preto naša spoločnosť vlastní Certifikát systému vnútropodnikovej kontroly vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., Bratislava. V snahe o čo najlepšie uspokojovanie potrieb našich zákazníkov maloodberateľov i veľkoodberateľov, celá technologická linka prešla kompletnou rekonštrukciou, čo maximálne napomáha uspokojovať potreby zákazníkov čo do množstva vyrobeného tovaru ako aj jeho kvality. Taktiež spĺňa požiadavky životného prostredia, nakoľko všetky pohyblivé časti sú zakrytované.